CÂU TƯỜNG THUẬT ĐIỀU KIỆN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP, CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP

Câu tường thuật If, tốt câu trần thuật với câu điều kiện là 1 trường điểm ngữ pháp vào vai trò đặc trưng trong các kỹ năng IELTS Writing và IELTS Speaking, thường lộ diện cả vào IELTS Speaking.

Tuy nhiên, nhiều người học giờ Anh chưa thực sự nắm rõ dạng câu trần thuật này. Vị vậy, trong bài viết ngày hôm nay, Vietop để giúp đỡ bạn chuyển các câu đk thành câu tường thuật If nhé!


*
*
*

Bài 1: Change the following conditional sentences into reported speech

“If I won the lottery, I’d buy a car,” he said to lớn me.“If I travel by bus, I will be home by 4 o’clock,” she said.“You should take a rest if you feel tired,” my mother said to me.“What would you vì chưng if you made a mistake?” David asked me.“If I had known you were sick yesterday, I would have visited you.” Hannah said.He wondered: “If the baby is a boy, what will we hotline him?”“If I don’t study hard, I won’t get a high score,” she said.“If you don’t apologize, I will not talk to lớn you forever.” My sister said.“If you were stolen, what would you do?” They asked me.“If I were you, I’d buy these shoes.” She said to lớn him.

Bạn đang xem: Câu tường thuật điều kiện

Bài 2: Make reported speeches with if- clauses

“The teacher will be angry if you don’t bởi vì homework,” my classmate said.

-> My classmate said that _______________________________________.

“If he told us what was wrong, we could help him,” they said.

-> They said that _______________________________________.

“I would have read this letter if I had known it was from you,” she said.

-> She said that _______________________________________.

“If it is sunny, we will have a picnic,” they said.

-> They said that _______________________________________.

“If it didn’t rain, I would play football outside,” the boy said.

-> The boy said that _______________________________________.

“If Lily had learnt the lesson by heart, she would have known the answer,” Tommy said.

-> Tommy said that _______________________________________.

“I wouldn’t say if I were you,” He said to lớn me.

-> He said to lớn me that _______________________________________.

“You have khổng lồ work hard if you want khổng lồ pass the exam,” my teacher said.

-> My teacher said that _______________________________________.

Bài 3: Fill in the blank with the right khung of verbs

She said that she ______(drive) to work if she had a car.My teacher said khổng lồ me that if I wanted to study abroad, I ______(try) hard.He asked me where in Vietnam I would lượt thích to live if I ______(have) a chance.They said that they ______(pay) me more if they had known its value.He said that he would have woken Grin up if he ______(realize) that Grin wanted to get up early.My doctor said that if I had had breakfast, I ______(not be) hungry.He asked her what ______(she/say) if someone teased her.They told me that if it ______(not rain), they would go out with me.The man asked the woman what ______(she/do) if she won the lottery.The man told me that if I had asked him, he ______(lend) me his car.

Đáp án

Bài 1: Change the following conditional sentences into reported speech

He said to me that if he won the lottery, he’d buy a car.She said that if she traveled by bus, she would be home by 4 o’clock.My mother said to lớn me that I should take a rest if I felt tired.David asked me what I would vày if I made a mistake.Hannah said that if she had known I was sick that day before, she would have visited me.He wondered what we would gọi the baby if he was a boy.She said that if she didn’t study hard, she wouldn’t get a high score.My sister said that if I didn’t apologize, she wouldn’t talk to me forever.They asked me what I would do if I were stolen.She said to lớn him if she were him, she would buy those shoes.

Bài 2: Make reported speeches with if- clauses

My classmate said that the teacher would be angry if I didn’t vì homework.They said that if he told them what was wrong, they could help him.She said that she would have read that letter if she had known it was from me.They said that if it was sunny, they would have a picnic.The boy said that if it didn’t rain, he would play football outside.Tommy said that if Lily had learnt the lesson by heart, she would have known the answer.He said lớn me that he wouldn’t say if he were me.The teacher said that I had to lớn work hard if I wanted to lớn pass the exam.

Xem thêm: Bản vẽ nhà 4 tầng - bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng 3

Bài 3: Fill in the blank with the right form of verbs

1. Would drive2. Would try3. Had4. Would have paid5. Had realized
6. Wouldn’t have been7. She would say8. Didn’t rain9. She would do10. Would have lent

Bài tập câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập câu tường thuật quan trọng từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật trong tiếng Anh kèm đáp đán

Hy vọng rằng sau nội dung bài viết hôm ni của Vietop, các chúng ta có thể nắm rõ vớ tần tật kiến thức và kỹ năng cần nhớ về câu trần thuật với mệnh đề điều kiện – câu tường thuật if. Chúc các bạn chinh phục môn giờ đồng hồ Anh với hiệu quả xuất sắc!

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong những trong những kết cấu ngữ pháp phổ biến và có ích trong cả văn viết cùng văn nói. Cấu trúc câu tường thuật thường xuyên được thực hiện khi người nói, tín đồ viết ý muốn kể lại hoặc thuật lại lời nói của một ai đó. Thông thường có 3 nhiều loại câu trần thuật chính: câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể, câu tường thuật sinh hoạt dạng câu hỏi và câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu mệnh lệnh. Nội dung bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn làm rõ hơn về cấu tạo và cách sử dụng của từng một số loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể

Đây là một số loại câu được dùng thịnh hành nhất, dùng để thuật lại phần lớn lời nói, mẩu chuyện của một tín đồ khác đã nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

⇒ She said that she liked her house very much.

said to lớn + O -> told+O

VD: He said to me, “I lượt thích this song.” => He told me he liked that song 

says/say to lớn + O -> tells/tell + O

VD: She says to me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản trong giờ đồng hồ anh, thường bước đầu bắt động từ TOBE hoặc trợ cồn từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: khi tường thuật thắc mắc Yes – No questions, ta yêu cầu chuyển thắc mắc trực tiếp quý phái dạng khẳng định, rồi thực hiện chuyển đổi thì, trạng tự chỉ thời gian, trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn, đại tự chỉ định, và công ty ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là nhiều loại câu bắt đầu bắt những từ nghi vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say lớn + O -> asks/ask + O

said khổng lồ + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her lớn cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said khổng lồ us. 

=> The teacher told us not to lớn talk in class.

Một số cồn từ hay được dùng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một trong những câu tường thuật sinh hoạt dạng sệt biệt

SHALL/ WOULD sử dụng để diễn đạt đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD sử dụng để biểu đạt sự yêu thương cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me to help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you xuất hiện the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to open the door for her.

Cách đưa từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật

Bước 1: Xác định động từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của động từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì lúc này đơnSimple past tense – Thì thừa khứ đơn
Present continuous tense – Thì hiện tại tiếp diễnPast continuous tense -Thì thừa khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt khứ đơnPast perfect tense – Thì thừa khứ trả thành
Present perfect tense – Thì lúc này hoàn thànhPast perfect tense – Thì vượt khứ trả thành
Past perfect tense – Thì quá khứ hoàn thànhPast perfect tense – Thì thừa khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn
Future tense – Thì sau này đơnFuture in the past tense – Thì sau này trong quá khứ
Future continuous tense – Thì tương lai tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp diễn trong vượt khứ

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, đại từ cài đặt và tính trường đoản cú sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại từ nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại từ bỏ sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính từ bỏ sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi các từ chỉ nơi chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu động từ tường thuật phân chia ở những thì hiện tại chúng ta giữ nguyên thì của hễ từ chính, đại từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng từ chỉ địa điểm chốn cũng giống như trạng từ bỏ chỉ thời gian trong câu thẳng khi chuyển sang câu tường thuật.

Ví dụ: 

– He says: “I’m going lớn Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to lớn Ha Noi next week.

Một số động từ không biến hóa khi chuyển sang tiếng nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought lớn => ought to lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *